ГлавнаяВся коллекция


Из серии  фирмы "Muza"


Клубная серия  "Pronil"


Польский джаз

– разное


Чеслав Немен


Breakout


SBB


Польский рок

-         разное


Обсудить в форуме

 

 


Заказать CD-.R


Почта

 

 

 
C этой пластинки и начался для меня польский джаз, мне ее подарил друг 23 года назад, теперь его уже нет в живых, да и я уже не мальчик. А пластинка цела, и я ее периодически слушаю. Хороший прогрессивный, зафанкованный по моде того времени джаз-рок, но все же я чаще ставлю не большую монументальную композицию «Видение», которая занимает всю первю сторону, а маленькую пьеску со второй стороны PIEPRZEM I SOLĄ «соленый – перченый», так можно перевести название. И такие у всех приятные, милые славянские лица – зачем нам Америка? А.К.

 

Side A

WIZJE (Visions)

Na  krawędzi

Pojedynek

Modlitwa

 

Side B

AMORPHOUS.

PIEPRZEM I SOLĄ

(With salt and pepper)

EPITAPHIUM

 

Włodzimierz Wiński — ts, bs, leader

Zbigniew Czwojda — tp

Andrzej Pluszcz — g

Bogusław Razik — p, Fender

Leszek Paszko - tb

Adam Bielawski — dr

Jesienią 1972 r. powstał we Wrocławiu zespół pod nazwą Spisek Sześciu. Na pierwszy program grupy składały się stan­dardy funky i hard-bopowe o zwięzłych tematach, prostej harmonii, żywiołowych improwizacjach w klasycznej bluesowej skali i przede wszystkim z wyraźnie akcentowanym, sugestyw­nie motorycznym rytmem. Muzyka ta sugerowała wyraźne związki ze źródłami jazzu — jak blues, spirituals i gospels, a ponadto — zwłaszcza za sprawo; rytmiki — ujawniała wiele pokrewieństw ze współczesnym rockiem. Dzięki temu debiutu­jący spiskowcy zdobyli sympatię młodzieżowej publiczności a także zyskali pochlebne opinie na wielu imprezach jazzo-1947 wych, tak w kraju m. in. na wrocławskich festiwalach „Jazz nad Odrą" i Dniach Muzyki K. Komedy w warszawskim „Me­dyku", jak i za granicą, podczas występów w Finlandii oraz na międzynarodowych festiwalach jazzowych w Prerovie i San Sebastian.

l choć Spisek Sześciu nie rezygnuje z tych inspiracji, czego ślady można znaleźć i na tej płycie („Pieprzem i solą") jest ona rezultatem pierwszych prób poszukiwania oryginalności drogą łączenia elementów rocka, muzyki europejskiej i jazzu nowoczesnego. Zespół opiera się w pewnej mierze na osią­gnięciach takich muzyków jak: Hancock, Zawinul, Davis czy Hubbard. „Reprezenujemy tendencje tzw. środka awangardy, to znaczy - gramy nowocześnie, ale nie dochodzimy do ze­wnętrznej bariery współczesnego eksperymentu jazzowego" — mówią o sobie członkowie zespołu. Wszystkie główne wy­znaczniki formy utworów oraz większość chorusów zbiorowych są z góry szczegółowo określane z dbałością o maksymalną dyscyplinę i konsekwencję muzycznego przebiegu. Z osiągnięć muzyki elektronicznej i elektroakustyki Spisek Sześciu nie re­zygnuje, korzystając z nich w miarę porzeby i możliwości.

Zasady te spełnia najlepiej tytułowy utwór płyty, suita „Wizje". Wykonany na festiwalu „Jazz nad Odrą" 74 przyniósł Spisko­wi Sześciu l nagrodę, na festiwalu w Prerovie — Złoty Medal i tytuł Zespołu Ekstraklasy Europejskiej, na „Jazz Jamboree" 74 — był swego rodzaju egzaminem dojrzałości. Jeśli i teraz za­interesuje Państwa — będzie to kolejna satysfakcja muzyków ze Spisku Sześciu, spisku na rzecz jazzu.

Tomasz Tluczkiewicz

In autumn 1972 in Wrocław, a new group called the Conspiracy Six was formed. The first, program of the group included funky and hard-bop standards with concise themas, simple harmony, spontaneous improvisations based on a classical blues scalę and, first, of all, distinctiy accentuated and suggestively motive rhythm. This music showed evident relationship with the sources of jazz, i. e. blues, spirituals and gospels; at the same time, via rhythm it revealed connections with modern rock. Owing to that, the debutant conspirators won the sympathy of young audiences and gained favourable opinions at jazz events both in the country (e. g. „Jazz-on--the-Odra" in Wrocław or Komeda Days in Warsaw) and abroad: in Finland and at international jazz festivals in Prerov, Czechoslovakia and San Sebastian, Spain.

Although the Conspiracy Six do not give up the mentioned inspirations, whose traces can be found also on this record ("With Salt and Pepper"), they have also taken up the attempts of searching for originality through combination of rock, European music and modern jazz. In a way, the group follows the experiences of such masters as Hancock, Zawinul, Davis or Hubbard. "We represent directions of the so-called mid-avantgarde, that is we play modern but we do not approach the outer barrier of a contemporary jazz experiment", explain the members of the group. All basic formal determinants as well as the majority of collective choruses arę in detail programmed with special care for maximum discipline and consistency of musical courses. The Conspiracy Six do not forget about modern electronics and electro-acoustics, applying them as the needs and possibilities arise.

All these principles arę realized in the title piece, the suitę "Visións", which performed at the "Jazz-on-the-Odra" 74 brought the Ist prize for the group; played at the festival in Prerov — gained the Gold Medal and the designation of the European Extraclass. At the "Jazz Jamboree" it was a sort of a maturity examination. If it attracts also your interests, it will also be a satisfaction for the musicians of the Conspiracy Six; the conspiracy for the sake of jazz.

 

 

Hosted by uCozght -->